BIOGAZ – odnawialne źródło energii

Biogaz - odnawialne żródło energii

Biogaz jest cennym elementem, który powstaje w sposób naturalnych w przyrodzie a może być wykorzystywany w wielu dziedzinach życia promując przy tym ekologiczne funkcjonowanie społeczeństwa.

Jeśli odpady organiczne poddamy fermentacji bez udziału tlenu, to bakterie rozłożą około 60% z nich na związki proste tworząc w ten sposób biogaz. Składa się on w głównej mierze z metanu (do 70%), dwutlenku węgla (do 50%) oraz azotu, siarkowodoru, tlenku węgla oraz amoniaku.

Sposoby wytwarzania

Wyróżnia się trzy sposoby wytwarzania biogazu :

  • Biogaz wysypiskowy, czyli powstający z odpadów organicznych na składowiskach odpadów. W Polsce jest obecnie zarejestrowanych 700 czynnych składowisk odpadów. Szacuje się, że z tony odpadów komunalnych może powstać do 200 m3 biogazu.
  • Biogaz wytwarzany z odchodów zwierzęcych w dużych gospodarstwach rolnych. Im większe gospodarstwo tym efektywność tego procesu jest większa.
  • Biogaz z oczyszczalni ścieków. Same oczyszczalnie do funkcjonowania wymagają dużego zasobu energii cieplnej i elektrycznej, stąd wytwarzanie biogazu może w istotny sposób poprawić wydajność i opłacalność działania samych oczyszczalni.

Zastosowania biogazu

Aby zastosować biogaz do produkcji energii cieplnej lub elektrycznej musi on zawierać powyżej 40% metanu. Szybkość rozkładu materii organicznej zależy między innymi od temperatury: powinna być wysoka i utrzymana na stałym poziomie, wysokiej wilgotności, PH powyżej 6.8 i braku tlenu. Do celów energetycznych można wykorzystywać biogaz powstały ze wszystkich wyżej wymienionych trzech form jego wytwarzania. Zgodnie z unijnymi przepisami składowanie odpadów organicznych musi odbywać się w miejscach zabezpieczonych przed niekontrolowaną emisją metanu. Odchody zwierzęce mają ulegać fermentacji a gaz wysypiskowy musi być spalany w instalacjach energetycznych.

Biogaz może być wykorzystywany na wiele różnych sposobów:

  • w procesach technologicznych,
  • jako paliwo do pojazdów. Biogaz pozbawiony dwutlenku węgla, wody oraz siarkowodoru jest praktycznie identyczny z naturalnym gazem wykorzystywanym do tankowania samochodów,
  • dostarczany do sieci gazowej,
  • spalany w specjalnych zbiornikach może zastępować gaz ziemny, więc otwiera drogę do współpracy z krajową siecią gazu ziemnego,
  • może być transportowany do instalacji centralnego ogrzewania,
  • energia elektryczna może być wykorzystywana nawet w sieciach energetycznych.

Zielona energia

A wszystko to w procesie naturalnego rozkładu, bez wytwarzania szkodliwych czynników do środowiska i przy zerowej głośności wytwarzania (w odróżnieniu od standardowych procesów produkcji). Ta „zielona energia” obniża koszty składowania odpadów a poprzez wykorzystanie metanu ogranicza emisje gazów cieplarnianych. Zapobiega zanieczyszczaniu gleb, wód, rzek oraz zbiorników powierzchniowych. Jej produkcja nie jest uzależniona od warunków pogodowych ani pór roku i łatwo można regulować jej wytwarzanie w zależności od zapotrzebowania. Dużą zaletą jest również możliwość uzyskiwania korzystnego nawozu naturalnego do roślin.Środowisko daje nam wielką możliwość korzystania z jego dóbr. Odpady stanowią dla nas idealny rezerwuar energii odnawialnej – biogaz, który może być przyszłością dla ekologicznego świata.

Autor: Sabina Słowińska