Odszkodowanie za zniszczone płody rolne

płody rolne

Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich uregulowane zostało w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249 z późn. zm., dalej: ustawa).

Każdy rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego upraw. Ochronie ubezpieczeniowej podlegają szkody powstały w uprawach rolnych spowodowane przez:

  • huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne, jeżeli szkody w plonie głównym wyniosą co najmniej 10%;
  • suszę, jeżeli szkody w plonie głównym wyniosą co najmniej 25%.

Ochronie podlegają także straty w zwierzętach gospodarskich (bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) powstałych wskutek takich zdarzeń jak huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności.

Do ustalania wysokości odszkodowania stosuje się zasady ogólne. Odszkodowanie takie ustala się  oparciu o oględziny miejsca upraw. Nie oznacza to, że należy zaniechać samodzielnego sporządzenia dokumentacji archiwizującej stan upraw lub hodowli. Wskazane jest wykonanie zdjęć, nakręcenie filmów, wykonanie samodzielnych „komisyjnych” oględzin z udziałem sąsiadów. Ważne jest też powtarzanie tych czynności, aby uchwycić procesy zmian jakie następują w uprawach czy hodowli. Pozwoli to na łatwiejsze wykazanie związku określonych zdarzeń, np. suszy czy gradobicia z ostatecznym efektem uprawy czy hodowli. To co bowiem jest głównym problemem w relacji z zakładami ubezpieczeniowymi to powiązanie danego zdarzenia ubezpieczeniowego, które jest przedmiotem ochrony ze skutkami niepowodzenia uprawy czy hodowli.

Istotnym jest przy tym zgromadzenie dokumentacji pozwalającej na ustalenie zakresu poniesionych szkód. Chodzi tu zatem zarówno o faktury dokumentujące wszelkie wydatki na uprawę, hodowlę oraz np. utylizację padłych sztuk zwierząt jaki i o wszelkie dane pozwalające ustalić ceny zbytu płodów rolnych i zwierząt, które nastąpiłyby gdyby nie doszło do zdarzenia ubezpieczeniowego. Przydatne będą kopie cenników, faktur sprzedaży, nawet jeśli pochodzą od osób trzecich, np. sąsiadów. 

Odszkodowanie jest ustalone po przeprowadzeniu oględzin i oszacowaniu jego wartości przez rzeczoznawcę. Jego wysokość jest ustawowo obniżana o 10% ich wartości. Jest to niejako udział własny rolnika w tej szkodzie.

Po więcej informacji, zapraszamy na stronę: Sokolowski.com.pl – odszkodowania Lublin.